Στυλιανός Μάλλης, Ευστράτιος Καραγιαννόπουλος
Φυσική πειραματική και χημεία για την Πέμπτη τάξη του Δημοτικού και το Α΄ χρόνο συνδιδασκαλίας Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων
[1946, 2nd edition]