Ν. Παπασπύρου
Ο αγρός -το δάσος-το έλος-η θάλασσα. Φυτολογία και Ζωολογία. Δια την Τετάρτη Τάξιν του Δημοτικού και το Δεύτερον έτος συνδιδασκαλίας Γ' και Δ'
[1946, 5th edition]