Π. Παπαδόπουλος
Γεωμετρία δια την Ε' και ΣΤ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων
[1934]