Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Αριθμητικά προβλήματα προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1946, 6th edition]