Μ. Παπαμαύρος
Αριθμητικά Προβλήματα του Δημοτικού Σχολείου Ε' Τάξεως
[1934, 1st edition]