Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Αριθμητικά προβλήματα προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1946]