Ιωάν. Αθ. Σπυριδάκης
Προβλήματα Αριθμητικής για την Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1930]