Νικόλαος Σ. Γκινόπουλος
Γεωγραφία της Παλαιάς και Νέας Ελλάδος, προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων. Συντεταγμένη κατά το νέον πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας (1ης Σεπτεμβρίου 1913) και κατά την νέαν διοικητικήν διαίρεσιν
[1923]