Αθανάσιος Στ. Μπέλλος
Υγιεινή δια την δευτέραν τάξιν των Γυμνασίων
[1972, 4th edition]