Σ. Μπέλλος
Οικοκυρικά ένδυσις δια την Α' τάξιν των Γυμνασίων Θηλέων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
[1972]