Ευστάθιος Ζάχαρης
Γεωργικός προσανατολισμός Α ́ τάξη Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου
[1978]