Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Στοιχείο φυτολογίας προς χρήσιν των μαθητών της δευτέρας τάξεως των Ημιγυμνασίων και Εξαταξίων Γυμνασίων
[1947, 5th edition]