Παναγ. Χρ. Χριστόπουλος
Στοιχεία φυτολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων
[1932, 1st edition]