Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Στοιχειώδη Μαθήματα Φυσιογνωσίας – Φυσική και Χημεία δια την τρίτην τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1928, 2nd edition]