Π. Γ. Τσιλήθρας
Στοιχειώδη μαθήματα Φυσιογνωσίας. Φυσική και Χημεία. Δια την Τρίτη Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1927]