Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Μεθοδικόν εγχειρίδιον ζωολογίας περιέχον πλήρη ανθρωπολογία με' υγιεινής προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Παρθεναγωγείων και προς αυτομάθειαν
[1917, 2nd edition]