Δ. Μ. Κυριακόπουλος
Γεωγραφία της Παλαιάς και νέας Ελλάδος προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων εν γένει
[1916]