Στέλιος Σπεράντσας
Σωματολογία του ανθρώπου μετά στοιχείων Υγιεινής τάξις Ε ́
[1962, 12th edition]