Ευαγ. Μ. Παντελούρης
Ανθρωπολογία δια την Τετάρτην Τάξιν των Γυμνασίων
[1949]