Παν. Γαβρεσέας
Εγχειρίδιο Φυτολογίας. Δια την Β΄ Τάξιν των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1960, 4th edition]