Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Εγχειρίδιον Ζωολογίας Α' Γυμνασίου
[1972, 15th edition]