Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Εγχειρίδιον Ζωολογίας Α' Γυμνασίου
[1969, 12th edition]