Λεωνίδας Λιώκης
Στοιχεία Ανόργανου Χημείας δια την Ε΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1966, 5th edition]