Α. Godier, C. Thomas, Μ. Moreau, Ζωή Μελά-Ιωαννίδη (μετάφραση, διασκευή)
Χημεία Β΄ Γυμνασίου
[1966, 1st edition]