Περικλής Κ. Μακρής
Στοιχεία φυσικής και χημείας μετ' ορυκτολογίας δια την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων και τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων
[1934, 2nd edition]