Δημήτριος Τσαμασφύρος
Στοιχεία Φυσικής και Χημείας δια την Β' τάξιν των Αστικών Σχολείων
[1940]