Νείλος Σακελλαρίου
Άλγεβρα δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1962, 6th edition]