Νείλος Σακελλαρίου
Άλγεβρα δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1956, 3rd edition]