Νικόλαος Δ. Νικολάου
Κοσμογραφία δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1963, 10th edition]