Π. Ι. Ηλιόπουλος, Δ. Αρκουδέας (επιμ.)
Γεωγραφία Ευρώπης δια την Β' τάξιν των Γυμνασίων
[1955, 7th edition]