Γεωρ. Α. Μέγας
Γεωγραφία της Ελλάδος δια την Α΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1957, 10th edition]