Νικόλαος Δ. Νικολάου
Θεωρητική Γεωμετρία δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1963, 7th edition]