Νικόλαος Δ. Νικολάου
Θεωρητική Γεωμετρία Γ', Δ', Ε', ΣΤ΄
[1968, 10th edition]