Χρ. Γ. Παπανικολάου
Ευκλείδιος Γεωμετρία Β΄ Λυκείου
[1981, 6th edition]