Νικόλαος Δ. Νικολάου
Πρακτική γεωμετρία δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1959, 5th edition]