Στ. Κατσαρλίνος, Ματθαίος Μπαϊμπάς
Μαθηματικά Α' Γυμνασίου
[1974, 5th edition]