Στ. Κατσαρλίνος, Ματθ. Μπαϊμπάς
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου
[1972, 4th edition]