Νείλος Σακελλαρίου
Άλγεβρα δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1965, 8th edition]