Κώστας Καλοκαιρινός
Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή 146 π. Χ.-1453 μ. Χ. Β' Λυκείου
[1981, 6th edition]