Κώστας Καλοκαιρινός
Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή 146 π. Χ.-1453 μ. Χ. Β΄ Λυκείου
[1982, 7th edition]