Ελένη Βουραζέλη -Μαρινάκου
Ιστορία των μέσων χρόνων από του Μ. Κωνσταντίνου μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων δια την Δ' τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1962, 6th edition]