Λάμπρος Τσακτσίρας, Ζαχαρίας Ορφανουδάκης, Μαρία Θεοχάρη
Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή (146 π. Χ. - 1453 μ. Χ.) Β ́ Γυμνασίου
[1982, 2nd edition]