Χ. Μαλλιαρός, Α. Λαζάρου, Δ. Χατζής
Αρχαία Ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 146 π. Χ. Α' και Δ΄ Γυμνασίου
[1970, 4th edition]