Κουίντος Οράτιος Φλάκκος (Q. Horatius Flaccus), Ζαφείριος Ν. Φραγκίσκος (εισαγωγή, σχόλια)
Ορατίου Ωδαί (Εκλογαί) ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1969, 13th edition]