Κυριάκος Κοσμάς, Lhomond, Ερρίκος Σκάσσης (σχόλια)
Αναγνωστικό της Λατινικής Γλώσσας. Δια την Γ΄ Τάξιν των Γυμνασίων / De viris illustribus urbis Romae
[1963, 8th edition]