Αχιλ. Α. Τζάρτζανος
Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης. Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1969, 14th edition]