Κ. Παπαπαναγιώτου, Π.Χ. Δορμπαράκης
Χριστιανική Ηθική, Γ΄ Λυκείου
[1967, 6th edition]