Θουκυδίδης, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Θουκυδίδου Ξυγγραφή Εκλογαί εκλογαί Α ́και Γ΄ Λυκείου
[1967, 18th edition]