Δημήτριος Φιλικός
Αναγνωστικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1946]