Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Βίκτωρ Δ. Κρητικός (εισαγωγή, ερμηνευτικές σημειώσεις)
Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις (εκλογαί) Γ ́ Γυμνασίου
[1972, 15th edition]